Regulamin – Promyka 49

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PODMIOTU LECZNICZEGO „MEDIFIT MARCIN CIESIELSKI, FIZJOTERAPIA I TRENING”

 

Niniejszy regulamin został ustalony na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przez kierownika podmiotu leczniczego.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod firmą: „MediFit Marcin Ciesielski, fizjoterapia i trening.”
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 • Kierowniku” – rozumie się przez to kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 9 Regulaminu;
 • Monitoringu” – rozumie się przez to monitoring wizyjny prowadzony w Zakładzie Leczniczym, o którym mowa w §13 Regulaminu;
 • Podmiocie Leczniczym” – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy działający pod firmą: „MediFit Marcin Ciesielski, fizjoterapia i trening o którym mowa w §2 Regulaminu;
 • Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Podmiotu Leczniczego;
 • Zakładzie Leczniczym: – należy przez to rozumieć zakład leczniczy o nazwie: „MediFit Marcin Ciesielski, fizjoterapia i trening”, o którym mowa w § 4 Regulaminu.
 1. Podmiot Leczniczy działa na podstawie Regulaminu oraz obowiązującego prawa, a w szczególności:
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • innych przepisów, mających wpływ na działalność podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w punkcie 1) – 3) powyżej.

 

2. SZCZEGÓŁOWE OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą: „MediFit Marcin Ciesielski, fizjoterapia i trening” z siedzibą pod adresem: ul. Rysia 16, 05-800 Pruszków, numer NIP: 5342333517 oraz REGON: 361981981.
 2. Dane adresowe i korespondencyjne Podmiotu Leczniczego:
Adres korespondencyjny podmiotu leczniczego:

 

ul. Rysia 16, 05-800 Pruszków
Numer telefonu podmiotu leczniczego:

 

698 583 741
Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego:

 

marcin@medi-fit.pl
Adres strony internetowej podmiotu leczniczego: www.medi-fit.pl
 1. Podmiot Leczniczy jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer księgi rejestrowej: 000000250444, organ rejestrowy: Wojewoda Mazowiecki.

 

3. CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
 2. Do zadań Podmiotu Leczniczego należy w szczególności:
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii, także w miejscu wezwania;
 • działania edukacyjne na rzecz pacjentów, promocja zdrowia i działania mające na celu fizjoprofilaktykę zdrowia;
 • współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 • inne zadanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO

 1. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą za pomocą Zakładu Leczniczego pod nazwą: Gabinet fizjoterapii.
 2. W ramach Zakładu Leczniczego wyodrębnia się jednostkę organizacyjną: Gabinet Fizjoterapii.

 

5. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Podmiot Leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, polegających na:
 • diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
 • kwalifikowaniu i planowaniu fizykoterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
 • zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  38 ust. 4ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 • dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
 • nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
 • prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 • wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
 • nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

 


6. 
MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Zakład Leczniczy znajdujący się w Pruszkowie, pod adresem: ul. Promyka 49 (kod pocztowy: 05-800) oraz miejsce wezwania. Wezwania są przyjmowane w Zakładzie Leczniczym.

 

7.PRZEBIEG I ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie odpłatnie. Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne określa ustalony przez Kierownika cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia świadczeń zdrowotnych w innych dniach i godzinach, po ustaleniu terminu z fizjoterapeutą udzielającym świadczenia zdrowotnego, pod warunkiem uzyskania zgody Kierownika.
 3. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom po uprzedniej rejestracji, w terminie ustalonym z pacjentem.
 4. Rejestracja pacjentów odbywa się:
 • bezpośrednio w recepcji w Zakładzie Leczniczym;
 • telefonicznie;
 • za pośrednictwem strony www.medi-fit.pl.
 1. Przy rejestracji należy podać imię i nazwisko pacjenta oraz numer telefonu pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.
 2. Pacjenci mogą rejestrować się osobiście albo za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub faktycznego.
 3. Płatność za udzielane świadczenia zdrowotne ma miejsce po udzieleniu świadczenia. Dostępne formy płatności to: gotówka, karta płatnicza, przelew lub karta podarunkowa.
 4. Przed przystąpieniem do udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy bądź faktyczny zobowiązany jest:
 • okazać dokument tożsamości pacjenta oraz podać dane pacjenta niezbędne do prawidłowego uzupełnienia dokumentacji medycznej (a w szczególności: imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania);
 • udzielić wszelkich wymaganych prawem zgód;
 • zaakceptować postanowienia regulaminów oraz klauzuli przetwarzania danych osobowych;
 • udzielić wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego udzielenia świadczenia zdrowotnego;
 • okazać posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań;
 • dokonać płatności za udzielenie świadczenia zdrowotnego.
 1. Godzina wizyty podana przy rejestracji jest godziną rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego. Pacjent zobowiązany jest do stawienia się w Zakładzie Leczniczym na 10 minut przed umówioną godziną wizyty.
 2. W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę ulega ona odpowiedniemu skróceniu.
 3. Pacjent może odwołać wizytę na 24 godziny przed umówioną godziną wizyty. W przypadku odwołania wizyty po tym terminie, Podmiot Leczniczy jest uprawniony do dochodzenia od pacjenta odszkodowania w wysokości równowartości wizyty odwołanej po terminie. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 4. W przypadku zakupu pakietu na świadczenia zdrowotne jest on ważny przez 44 dni kalendarzowe (Pakiet 5 wizyt) lub 77 dni kalendarzowych (Pakiet 10 wizyt) od daty zakupu. Wizytę realizowaną w ramach pakietu pacjent może odwołać na 24 godziny przed umówioną godziną wizyty. W przypadku odwołania wizyty po tym terminie, Podmiot Leczniczy jest uprawniony do uznania wizyty za zrealizowaną w ramach pakietu. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 5. W przypadku, gdy w trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego nastąpi konieczność udzielenia dodatkowych świadczeń ich koszt jest ustalany indywidualnie z pacjentem, a płatność za udzielone świadczenie zdrowotne odbywa się niezwłocznie po jego udzieleniu.
 6. W związku z zapłatą za udzielone świadczenia zdrowotne Podmiot Leczniczy wystawia paragon fiskalny lub fakturę, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

8. JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przebiega z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń dla pacjentów.
 2. Podmiot Leczniczy zastrzega sobie możliwości odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego w przypadku, gdy:
 • stan pacjenta (w tym stan jego zdrowia), uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego lub kontynuowanie jego udzielania;
 • konieczne jest wykonanie świadczenia zdrowotnego przez inny podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych;
 • pacjent odmawia dokonania płatności za udzielenie świadczenia zdrowotnego;
 • pacjent odmawia podpisania wymaganych prawem zgód na udzielenie świadczeń zdrowotnych, wymaganych dokumentów bądź akceptacji regulaminów;
 • pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą fizjoterapeuty.
 1. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego w zakresie fizjoterapii odbywa się na zlecenie lekarza, fizjoterapeuta, który ma uzasadnione wątpliwości odnoszące się do zleceń lekarza ma prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania. W takiej sytuacji fizjoterapeuta ma także prawo odmowy wykonania określonego świadczenia. Odmowę wykonania świadczenia fizjoterapeuta uzasadnia w dokumentacji medycznej i informuje o niej lekarza zlecającego.
 2. Świadczenia zdrowotne w Podmiocie Leczniczym udzielane są przez osoby do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.
 4. Wszyscy pracownicy Podmiotu Leczniczego (w tym osoby współpracujące z Podmiotem Leczniczym) obowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

9. SPOSÓB KIEROWANIA ZAKŁADEM LECZNICZYM

 1. Podmiotem Leczniczym kieruje Kierownik.
 2. Kierownikiem Podmiotu Leczniczego jest Marcin Ciesielski.
 3. Kierownik prowadzi sprawy Podmiotu Leczniczego i reprezentuje go na zewnątrz oraz wykonuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
 • organizuje i kieruje pracą Podmiotu Leczniczego;
 • czuwa nad przestrzeganiem w Podmiocie Leczniczym przepisów prawa, będących podstawą działania Podmiotu Leczniczego;
 • czuwa nad przestrzeganiem w Podmiocie Leczniczym przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
 • zawiera umowy w imieniu i na rzecz Podmiotu Leczniczego;
 1. Wszelkie decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego Kierownik podejmuje samodzielnie.

 

10. ORGANIZACJA I ZADANIA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

 1. W jednostce organizacyjnej Zakładu Leczniczego pracują fizjoterapeuci podlegający bezpośrednio Kierownikowi.
 2. Do zadań fizjoterapeutów należy w szczególności:
 • przyjęcie pacjenta, badanie funkcjonalne i przeprowadzenie wywiadu z pacjentem w celu zaplanowania postępowania fizjoterapeutycznego;
 • konsultacja pacjenta;
 • wykonywanie zaplanowanego postępowania fizjoterapeutycznego;
 • w razie potrzeby zweryfikowanie lub zmiana postępowania fizjoterapeutycznego;
 • ocena etapowa lub końcowa postępowania fizjoterapeutycznego;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa.
 1. Sprawami organizacyjnymi, a w szczególności wydawaniem paragonów fiskalnych, przygotowywaniem i wydawaniem faktur, rejestracją pacjentów oraz planowaniem terminów wizyt pacjentów, udzieleniem informacji pacjentom zajmuje się Kierownik oraz upoważnione przez niego osoby.

 

11. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 1. Podmiot Leczniczy w razie potrzeby współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych, w celu zapewnienia prawidłowości i ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Szczegółowe warunki współdziałania Podmiotu Leczniczego z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz z innymi podmiotami określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w razie potrzeby umowy, zawierane z tymi podmiotami.

 

12. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Podmiot Leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi oraz innym podmiotom i osobom wskazanym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta.
 4. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres przewidziany w przepisach prawa.
 5. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

13. MONITORING

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników Podmiotu Leczniczego, (w tym osób współpracujących z Podmiotem Leczniczym na podstawie umów cywilnoprawnych), w recepcji i poczekalni Zakładu Leczniczego prowadzony jest całodobowo monitoring.
 2. Monitoring, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest prowadzony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (monitoring wizyjny). W ramach Monitoringu nie jest rejestrowany dźwięk.
 3. Dane osobowe uzyskane w trakcie Monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników i współpracowników Podmiotu Leczniczego.
 4. Nagrania uzyskanie w trakcie prowadzenia Monitoringu są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku Monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Nagrania utrwalone w trakcie prowadzenia Monitoringu mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. O prowadzeniu Monitoringu Kierownik informuje pacjentów i pracowników oraz współpracowników Podmiotu Leczniczego, w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności poprzez zapoznanie z odpowiednią klauzulą obowiązku informacyjnego.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany Regulaminu dokonuje Kierownik w formie pisemnej, określając datę wejścia w życie zmian.
 2. Integralną część Regulaminu stanowią wymienione w nim następujące załączniki:
 • Załącznik nr 1 – CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE;
 • Załącznik nr 2 – CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.
 1. Wszyscy pracownicy Podmiotu Leczniczego, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Podmiotu Leczniczego na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjenci Podmiotu Leczniczego, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie Zakładu Leczniczego w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 marca 2022 r.

 

__________________________

(data)

__________________________

(podpis Kierownika)

 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

 

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

udzielane przez „MEDIFIT MARCIN CIESIELSKI, FIZJOTERAPIA I TRENING”

 

   

ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

 

CENA BRUTTO

 

1.        Konsultacja fizjoterapeutyczna 130 zł
2.        Masaż leczniczy (do 50 minut) 150 zł
3.        Terapia indywidualna (do 50 min) 150 zł
4.        Trening medyczny – kinezyterapia (do 50 minut) 150 zł
5.        Zimne okłady 20 zł
6.        Lampa Sollux 20 zł
7. Pakiet 5 wizyt (ważny 44 dni kalendarzowe) 700 zł
8. Pakiet 10 wizyt (ważny 77 dni kalendarzowe) 1300 zł

 

 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

 

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

udzielane przez „MEDIFIT MARCIN CIESIELSKI, FIZJOTERAPIA I TRENING”

 

   

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA

 

 

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE

1. Kopia dokumentacji medycznej 0,36 zł za stronę
2. Wydruk dokumentacji medycznej 0,36 zł za stronę
3. Odpis dokumentacji medycznej 10,33 za stronę
4. Wyciąg dokumentacji medycznej 10,33 za stronę
5. Na informatycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD). 2,06 zł
6. Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci kopii, wydruku, odpisu lub wyciągu lub na informatycznym nośniku danych  

bezpłatnie

 

 

INFORMACJE O GABINECIE

 

 1. Podmiot leczniczy (zwany dalej: „Podmiotem Leczniczym”) działa pod firmą: „MediFit Marcin Ciesielski, fizjoterapia i trening” z siedzibą pod adresem: ul. Rysia 16, 05-800 Pruszków, numer NIP: 5342333517 oraz REGON: 361981981.
 2. Dane adresowe i korespondencyjne Podmiotu Leczniczego:
Adres korespondencyjny podmiotu leczniczego:

 

ul. Rysia 16, 05-800 Pruszków
Numer telefonu podmiotu leczniczego:

 

698 583 741
Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego:

 

marcin@medi-fit.pl
Adres strony internetowej podmiotu leczniczego: www.medi-fit.pl

 

 1. Podmiot Leczniczy jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer księgi rejestrowej: 000000250444, organ rejestrowy: Wojewoda Mazowiecki.
 2. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 3. Podmiot Leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, polegających na:
 • diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
 • kwalifikowaniu i planowaniu fizykoterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
 • zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  38 ust. 4ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 • dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
 • nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
 • prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 • wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
 • nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie odpłatnie. Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne określa ustalony przez Kierownika cennik.
 2. Godzina wizyty podana przy rejestracji jest godziną rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego. Pacjent zobowiązany jest do stawienia się w Zakładzie Leczniczym na 10 minut przed umówioną godziną wizyty.
 3. W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę ulega ona odpowiedniemu skróceniu.
 4. Pacjent może odwołać wizytę na 24 godziny przed umówioną godziną wizyty. W przypadku odwołania wizyty po tym terminie, Podmiot Leczniczy jest uprawniony do dochodzenia od pacjenta odszkodowania w wysokości równowartości wizyty odwołanej po terminie. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 5. W przypadku zakupu pakietu na świadczenia zdrowotne jest on ważny przez 90 dni kalendarzowych od daty zakupu. Wizytę realizowaną w ramach pakietu pacjent może odwołać na 24 godziny przed umówioną godziną wizyty. W przypadku odwołania wizyty po tym terminie, Podmiot Leczniczy jest uprawniony do uznania wizyty za zrealizowaną w ramach pakietu. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników Podmiotu Leczniczego, (w tym osób współpracujących z Podmiotem Leczniczym na podstawie umów cywilnoprawnych), prowadzony jest całodobowo monitoring pomieszczeń ogólnodostępnych, który obejmuje swoim zakresem recepcję oraz poczekalnię.
 7. Monitoring, o którym mowa powyżej, jest prowadzony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (monitoring wizyjny). W ramach monitoringu nie jest rejestrowany dźwięk.
 8. Dane osobowe uzyskane w trakcie Monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników i współpracowników Podmiotu Leczniczego.
 9. Nagrania uzyskanie w trakcie prowadzenia Monitoringu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 10. Nagrania utrwalone w trakcie prowadzenia Monitoringu mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

udzielane przez „MEDIFIT MARCIN CIESIELSKI, FIZJOTERAPIA I TRENING”

 

   

ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

 

CENA BRUTTO

 

1.        Konsultacja fizjoterapeutyczna 130 zł
2.        Masaż leczniczy (do 50 minut) 150 zł
3.        Terapia indywidualna (do 50 min) 150 zł
4.        Trening medyczny – kinezyterapia (do 50 minut) 150 zł
5.        Zimne okłady

 

20 zł
6.        Lampa Sollux

 

20 zł
7. Pakiet 5 wizyt (ważny 44 dni kalendarzowe) 700 zł
8. Pakiet 10 wizyt (ważny 77 dni kalendarzowe) 1300 zł

 

 

 

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

udzielane przez „MEDIFIT MARCIN CIESIELSKI, FIZJOTERAPIA I TRENING”

 

   

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA

 

 

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE

1. Kopia dokumentacji medycznej 0,36 zł za stronę
2. Wydruk dokumentacji medycznej 0,36 zł za stronę
3. Odpis dokumentacji medycznej 10,33 za stronę
4. Wyciąg dokumentacji medycznej 10,33 za stronę
5. Na informatycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD). 2,06 zł
6. Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci kopii, wydruku, odpisu lub wyciągu lub na informatycznym nośniku danych  

bezpłatnie

 

Partnerzy Medifit

Nasz partner: Catering dietetyczny Easy Fit Looker
Catering dietetyczny Easy Fit Looker
Nasz partner: Akademia Pływania Robert Jancik
Nauka pływania Robert Jancik
Nasz partner: Przedszkole Jedynka
Przedszkole Jedynka
Nasz partner: Centrum dietetyczne Monvita
Centrum dietetyczne Monvita
Rehexpert Przychodnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna
Rehexpert Przychodnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna